Skip to content
Image of Pembroke Port

Wave Hub Cyf yn ehangu ei weithrediadau yng Nghymru

Mae Wave Hub Cyf yn ehangu ei weithrediadau yng Nghymru i gefnogi datblygiad y Parth Arddangos Sir Benfro.

Mae Wave Hub Cyf, y lesddeiliad ar gyfer y safle ynni’r tonnau yn Sir Benfro, wedi recriwtio Madeline Cowley fel ei Reolwr Prosiect i arwain ar weithgareddau'r cwmni yng Nghymru, gan gynnwys yr astudiaeth ddichonoldeb a ddyfarnwyd yr wythnos diwethaf i Black & Veatch. Mae Madeline wedi’i lleoli yn swyddfa newydd Wave Hub Cyf yn Pier House, Doc Penfro.

Rwy'n falch iawn i groesawu Madeline i'r tîm. Mae hi'n dod â chyfoeth o brofiad mewn datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy, ar ôl gweithio yn y maes hwn dros y deng mlynedd diwethaf. Rydym yn deall pa mor bwysig yw hi i gael presenoldeb lleol wrth ddatblygu safle fel hwn ac felly mae Madeline wedi'i lleoli yn ein swyddfa newydd yn Noc Penfro. Rydym hefyd yn falch o gael y cyfle i gyd-leoli gyda busnesau ynni morol eraill yn Pier House.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Wave Hub Cyf, Claire Gibson

'Rydw i'n edrych ymlaen at gymryd rhan yn y prosiect newydd pwysig hwn. Mae'n gyfnod cyffrous ar gyfer Ynni Morol yng Nghymru. Yr astudiaeth ddichonoldeb yw'r cam cyntaf tuag at ddatblygu cyfleuster profi morol ar raddfa fawr yn Sir Benfro; un sy’n arwain y byd. Bydd y prosiect hwn yn elfen allweddol o'r gwaith o ddatblygu canolfan diwydiant morol yn yr ardal leol.

Dywedodd Madeline Cowley

Rydym yn edrych ymlaen at barhau â'n dull cydweithredol i ynni'r môr yng Nghymru drwy groesawu Wave Hub wrth iddynt agor eu swyddfa yng Nghymru. Bydd profiad helaeth Wave Hub wrth ddatblygu a gweithredu safleoedd profi o fudd mawr wrth fwrw ymlaen â'r Parth Arddangos Sir Benfro ac yn gam arall ymlaen ar gyfer y sector yng Nghymru.

Dywedodd Cyfarwyddwr Prosiect Ynni Morol Cymru, David Jones

Mae'r astudiaeth ddichonoldeb yn cychwyn y mis hwn a bydd y canfyddiadau yn hysbys yn gynnar yn 2018.

Mae'r Parth Arddangos Sir Benfro yn rhan o Brosiect Morol Doc Penfro i ddatblygu canolfan o'r radd flaenaf ar gyfer datblygu ynni morol, gwneuthuriad, profi a lleoli yn Sir Benfro. Mae hwn yn un o 11 prosiect a gynhwysir yn y Fargen Ddinesig Bae Abertawe a lofnodwyd gan y Prif Weinidog a Phrif Weinidog Cymru ar 20 Mawrth eleni.

Nodiadau i Olygyddion

Ynglŷn â’r Parth Arddangos Sir Benfro

  • Mae'r Parth Arddangos Sir Benfro yn safle ynni’r tonnau newydd a leolir oddi ar arfordir De Sir Benfro. Wave Hub Cyf yw'r lesddeiliad gwely'r môr.
  • Mae'r parth yn cynnwys ardal gwely’r môr 90 km sgwâr gyda dyfnder dŵr o tua 50 metr ac adnodd ton o 19 kW / m.  Fe’i lleolir rhwng 13-21 kms ar y môr ac mae ganddo'r potensial i gefnogi arddangos araeau tonnau sy'n gallu cynhyrchu hyd at 30MW ar gyfer pob prosiect.
  • Mae Wave Hub Cyf wedi sicrhau £324,312 gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, i gynnal yr astudiaeth ddichonoldeb.

 

Ynglŷn â Wave Hub Cyf

1.   Sefydliad ymchwil a gweithredwr safle ynni adnewyddadwy ar y môr wedi’i leoli ym Mharc Busnes Ynni Adnewyddadwy Morol yn Hayle, Cernyw yw Wave Hub Cyf. Mae'n rheoli gweithrediad dydd i ddydd y cyfleuster profi Wave Hub, a adeiladwyd yn bwrpasol ac sydd wedi’i leoli oddi ar arfordir Gogledd Cernyw.

2.   Mae Wave Hub yn darparu seilwaith rhanedig ar y môr ar gyfer arddangos a phrofi technolegau ynni adnewyddadwy ar y môr ar raddfa fawr. Mae'n cynnwys hwb trydanol ar wely'r môr sydd wedi’i gysylltu â rhwydwaith grid y tir lleol gan gebl tanfor 25km. Mae'r safle yn 8 km sgwâr gyda phwyntiau cysylltiad pedwar cebl sydd â gallu allforio o 48MW.

3.   Costiodd y gwaith o adeiladu Wave Hub £30 miliwn, a ariannwyd gan £16.5 miliwn o Raglen Gydgyfeirio Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac £13.5 miliwn gan Lywodraeth y DU.

4.   Gwellwyd seilwaith Wave Hub yn ystod haf 2016 gyda gosod ceblau tanfor ychwanegol. Derbyniodd y prosiect hwn gyllid o £2.15 miliwn o’r Rhaglen Twf Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd Lloegr 2014-2020.

5.   Dilynwch Wave Hub ar Trydar @wavehub, neu ewch i www.wavehub.co.uk