Skip to content
Image of Pembroke Port

Ynni’r Tonnau yn cymryd cam ymlaen yng Nghymru

Mae Wave Hub Cyf wedi penodi Black & Veatch i gynnal astudiaeth dichonoldeb i Ardal Arddangos Sir Benfro, safle ar y môr a gynlluniwyd ar gyfer profi araeau ynni'r tonnau lluosog o hyd at 30MW yr un.

Bydd yr astudiaeth yn paratoi manyleb ddylunio amlinellol ar gyfer y seilwaith grid ar ac oddi ar y lan, dechrau'r broses caniatâd drwy gwblhau'r ymarfer cwmpasu Asesiad Effaith Amgylcheddol, asesu pa mor ymarferol yn fasnachol yw'r safle, ac ymgymryd ag astudiaeth economaidd-gymdeithasol, gan gynnwys dadansoddiad o fanteision tebygol lleol y gadwyn gyflenwi.

Sicrhaodd Wave Hub Cyf brydles gwely'r môr ar gyfer y safle ynni’r tonnau Sir Benfro o Ystad y Goron ac mae’n gweithredu fel Rheolwr Trydydd Parti.
 

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda Black & Veatch i'n helpu i ddeall pa mor dechnegol bosibl ac ymarferol yn fasnachol yw’r Parth Arddangos Sir Benfro. Drwy gydol yr astudiaeth, byddwn yn ymgysylltu â diwydiant a rhanddeiliaid lleol i sicrhau bod ein cynlluniau yn addas i'r diben ac yn cymryd i ystyriaeth unrhyw bryderon lleol.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Wave Hub Cyf, Claire Gibson

Rydym yn falch iawn o fod yn gallu defnyddio ein profiad sylweddol mewn ynni morol i gefnogi Wave Hub yn y prosiect pwysig hwn. Arweinir y prosiect gan Black & Veatch, wedi'i gefnogi gan Ynni Morlais a HaskoningDHV Brenhinol. Mae Black & Veatch yn ymrwymedig i helpu'r DU i ddatblygu economi carbon isel drwy brosiectau fel hyn sy'n anelu at fynd i'r afael â'r rhwystrau masnachol i gyflenwi ynni adnewyddadwy.

Bydd Black & Veatch yn rheoli'r gwaith hwn o’u swyddfa yn Abertawe. Dywedodd y Rheolwr Prosiect, Tim Baker

Cefnogir yr astudiaeth hon gan gyllid gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys Cronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd sydd wedi dyrannu €100m i ddatblygu ynni morol yng Nghymru a chynyddu nifer y dyfeisiau tonnau ac ynni'r llanw sy'n cael eu profi yn nyfroedd Cymru.

Dilynodd dyfarniad y contract ymarfer caffael agored a arweiniodd at werthuso 24 tendr gan Wave Hub Cyf. Disgwylir i'r astudiaeth ddichonoldeb gymryd 9 mis, gyda rhaglennu cwblhau ar gyfer diwedd mis Ionawr 2018.

Mae'r Parth Arddangos Sir Benfro yn rhan o Brosiect Morol Doc Penfro i ddatblygu canolfan o'r radd flaenaf ar gyfer datblygu ynni morol, gwneuthuriad, profi a lleoli yn Sir Benfro. Mae hwn yn un o 11 prosiect a gynhwysir yn y Fargen Ddinesig Bae Abertawe a lofnodwyd gan y Prif Weinidog a Phrif Weinidog Cymru ar 20 Mawrth eleni.

Nodiadau i Olygyddion

Ynglŷn â’r Parth Arddangos Sir Benfro

  • Mae'r Parth Arddangos Sir Benfro yn safle ynni’r tonnau newydd a leolir oddi ar arfordir De Sir Benfro. Wave Hub Cyf yw'r lesddeiliad gwely'r môr.
  • Mae'r parth yn cynnwys ardal gwely’r môr 90 km sgwâr gyda dyfnder dŵr o tua 50 metr ac adnodd ton o 19 kW / m.  Fe’i lleolir rhwng 13-21 kms ar y môr ac mae ganddo'r potensial i gefnogi arddangos araeau tonnau sy'n gallu cynhyrchu hyd at 30MW ar gyfer pob prosiect.
  • Mae Wave Hub Cyf wedi sicrhau £324,312 gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, i gynnal yr astudiaeth ddichonoldeb.

 

Ynglŷn â Wave Hub Cyf

  • Sefydliad ymchwil a gweithredwr safle ynni adnewyddadwy ar y môr wedi’i leoli ym Mharc Busnes Ynni Adnewyddadwy Morol yn Hayle, Cernyw yw Wave Hub Cyf. Mae'n rheoli gweithrediad dydd i ddydd y cyfleuster profi Wave Hub, a adeiladwyd yn bwrpasol ac sydd wedi’i leoli oddi ar arfordir Gogledd Cernyw.
  • Mae Wave Hub yn darparu seilwaith rhanedig ar y môr ar gyfer arddangos a phrofi technolegau ynni adnewyddadwy ar y môr ar raddfa fawr. Mae'n cynnwys hwb trydanol ar wely'r môr sydd wedi’i gysylltu â rhwydwaith grid y tir lleol gan gebl tanfor 25km. Mae'r safle yn 8 km sgwâr gyda phwyntiau cysylltiad pedwar cebl sydd â gallu allforio o 48MW.
  • Costiodd y gwaith o adeiladu Wave Hub £30 miliwn, a ariannwyd gan £16.5 miliwn o Raglen Gydgyfeirio Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac £13.5 miliwn gan Lywodraeth y DU.
  • Gwellwyd seilwaith Wave Hub yn ystod haf 2016 gyda gosod ceblau tanfor ychwanegol. Derbyniodd y prosiect hwn gyllid o £2.15 miliwn o’r Rhaglen Twf Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd Lloegr 2014-2020.
  • Dilynwch Wave Hub ar Trydar @wavehub, neu ewch i www.wavehub.co.uk