Skip to content

SAFLE SIR BENFRO

Safle profi ynni’r tonnau newydd oddi ar Arfordir De Sir Benfro

Mae'r Parth Arddangos Sir Benfro yn safle ynni’r tonnau newydd a leolir oddi ar arfordir De Sir Benfro. Wave Hub Limited yw'r lesddeiliad gwely'r môr.

Mae'r parth yn cynnwys ardal 90 km sgwâr o wely'r môr gyda dyfnder dŵr o tua 50 metr ac adnodd ton o 19 kW / m.  Fe’i lleolir rhwng 13-21kms oddi ar y môr ac mae ganddo'r potensial i gefnogi arddangos araeau tonnau sy'n gallu cynhyrchu hyd at 30MW ar gyfer pob prosiect.

Rheolir y parth gan Wave Hub Cyfyngedig, y cwmni gweithredol ar gyfer y safle profi Wave Hub yng Nghernyw. Ein nod yw helpu datblygwyr ynni morol o bob cwr o'r byd i brofi mewn amodau môr agored i yrru ymchwil ac arloesi, goresgyn y rhwystrau terfynol i fasnacheiddio llawn a meithrin diwydiant ynni morol sy'n tyfu yn y rhanbarthau rydym yn weithgar ynddynt.

Bydd y Parth Arddangos Sir Benfro yn darparu ardal a grid cysylltiedig sicrhau cydsyniad ar gyfer arddangos araeau’r tonnau gan ddatblygwyr ar raddfa lawn.

Lleolir y parth mewn ardal sydd â nifer o ffactorau sy'n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer datblygu ynni morol:

 • Llinell trawsyrru 400kV ac is-orsaf wedi’u lleoli’n arfordirol yng ngorsaf Bŵer Penfro
 • Cyfleusterau porthladd dŵr dwfn a gwasanaethau cymorth o safon fyd-eang wedi’u darparu drwy'r trydydd porthladd cymhleth prysuraf yn y DU
 • Cadwyn gyflenwi a gweithlu sector ynni rhagorol
 • Parth Menter Ynni pwrpasol, wedi’i gefnogi gan y Llywodraeth gyda chymhellion datblygu busnes
 • Profiad o lunio a defnyddio dyfais ffrwd llanw cyntaf Cymru
 • Mynediad i gyfleusterau academaidd ac ymchwil arbenigol

 

Rhaglen Cronfeydd Strwythurol yr UE ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd sydd wedi blaenoriaethu ynni morol

Mae Wave Hub Cyfyngedig wedi sicrhau cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop i gynnal cam cyntaf datblygu'r safle.

Dechreuwyd astudiaeth ddichonoldeb ym Mai 2017 i:

 • Gwneud y mwyaf o amlbwrpasedd y safle i ddarparu amodau morol a seilwaith ar gyfer dyfeisiau / datblygwyr tonnau lluosog
 • Paratoi achos busnes cryf ar gyfer sicrhau cyllid i alluogi i'r parth gael ei ddatblygu
 • Dylunio’r model cyflwyno busnes ar gyfer y safle i sicrhau hyfywedd hirdymor
 • Ymgysylltu'n weithredol â rhanddeiliaid allweddol
 • Ymgymryd â’r camau cychwynnol o ran cael caniatâd ar gyfer y safle
 • Amcangyfrif manteision cymdeithasol-economaidd y PDZ

Bydd cam cyntaf y gwaith datblygu yn cael ei gwblhau yn gynnar yn 2018.  Gallai’r Parth Arddangos Sir Benfro gael ei adeiladu erbyn 2021, gyda'r dyfeisiau cyntaf wedi’u gosod yn fuan wedi hynny.

Cefnogir datblygiad y sector ynni morol yn Sir Benfro gan y prosiect Ynni Morol Cymru a Doc Penfro.

Mae Ynni Morol Cymru yn dwyn ynghyd ddatblygwyr technoleg, y gadwyn gyflenwi, y byd academaidd a'r sector cyhoeddus i sefydlu Cymru fel arweinydd byd-eang mewn cynhyrchu ynni morol cynaliadwy, gan wneud cyfraniad sylweddol i economi carbon isel.

Bydd y prosiect Morol Doc Penfro yn adfywio ardal Doc Penfro i greu safle pwrpasol a ddefnyddir fel canolfan gan ddatblygwyr ynni'r môr i ddatblygu eu dyfeisiadau o syniad i gynnyrch masnachol.

Llawrlwytho

Crown Estate Logo